Vårt myEvo är ett ramverk, socialt nätverk och en gemensam plattform som vänder sig till dig med ett seriöst intresse för djup självkännedom samt därigenom personlig och samhällelig utveckling. Här beskriver vi vår verksamhet och vad dess övergripande syfte är.

En god självkännedom är central för oss alla

En god självkännedom kommer sällan gratis, ej heller kan en sådan köpas. I den finns dock skatter som psykisk och fysisk hälsa, en djup meningsfullhet, integritet, självkänsla, självförtroende, tillit och fungerande relationer till andra samt ytterst genuin lycka och kärlek – nödvändiga ingredienser om vi på allvar vill bidra till ett mera harmoniskt liv och en mera hållbar samt inkluderande värld. Den utgör också något grundläggande för om vi ska kunna skapa lösningar till de komplexa både små och stora frågeställningar och utmaningar som vi ställs inför i vår historiska epok – som individer såväl som mänsklighet.

Det är också vad vi alla i vårt samverkande partnernätverk brinner för och kan stå till tjänst med genom att erbjuda dig relevanta kurser, studiecirklar, coachande samtal samt andra typer av rådgivning och aktiviteter – i evolutionens tjänst.

Vårt filosofiska ramverk

Det yttersta och innehållsmässigt sammanhållande ramverket för våra tjänster utgörs av filosofen Ken Wilbers integralteori, vilket sammantaget är en holistisk och mycket komplex men också därmed innehållsrik och multiperspektiviell metateori om det mesta som vi kan tänka oss. Inom den ryms en stor mängd olika teorier inom exempelvis de filosofiska, psykologiska, sociologiska, politiska, kulturella, ekologiska, ekonomiska, teologiska, kosmologiska och spirituella fälten men också praktiker. Detta ramverk kan således tjäna som en i princip outsinlig källa att hämta både inspiration från och konkreta uppslag till nya kunskapsmässiga inslag i verksamheten.

Den grundläggande verksamhetsidén är att anknyta till integralteorin på olika sätt genom att erbjuda sociala aktiviteter online, främst i form av kurser och studiecirklar men även kompletterande aktiviteter när det passar; för att därigenom som en fristående part bidra till den internationella integrala rörelsen som har vuxit sig stark de senaste åren då allt fler människor på vår jord upplever ett alltmer akut behov av kunskaper och insikter för att vi bättre ska kunna klara av de både små och stora men framförallt komplexa frågeställningar och utmaningar som mänskligheten står inför de kommande åren och decennierna. Det kan således komma att finnas framtida möjligheter till ett fruktbart internationellt utbyte med likasinnade – exempelvis i samband med den årliga europeiska konferensen Integral European Conference, som vanligtvis arrangeras i Ungern.

Genom en sådan process kan vi även pröva teorins giltighet men också dess ogiltighet; vilket i sig kan bidra till att både vi och teorin kan utvecklas vidare. Teorin i sin nuvarande tappning utgör således inget självändamål för vår verksamhet, utan är främst tänkt att hjälpa oss med olika holistiska perspektiv på det vi ägnar oss åt samt för att positionera och relatera olika aktiviteter till varandra.

Vårt holistiska svar

Vi ser vår verksamhet som ett holistiskt svar på dagens små och stora utmaningar. Det råder vid det här laget ingen tvekan om att samhället och mänskligheten i stort ställs inför allt fler och alltmer komplexa frågeställningar och utmaningar; en del stora och en del lite mindre. Holistiskt sett är alla utmaningar lika viktiga, eftersom allt hänger ihop: löser vi inte de små problemen så löser vi inte heller de stora, samt vice versa. Känner vi t.ex. som individer inte någon inre frid, meningsfullhet, förståelse eller handlingsmässig kreativitet så kan det vara svårt att kunna skapa en bestående yttre fred. Och kan vi inte skapa en bestående yttre fred så är det svårt att skapa den trygghet som inre frid, meningsfullhet, förståelse och handlingsmässig kreativitet beror av över tid.

Vårt namn

Vår inriktning bygger primärt på ett bottom up-perspektiv, vilket innebär att vi fokuserar på individer så att vi tillsammans kan bidra till samhällets fortsatta utveckling. Det är också det perspektivet som har gett verksamheten dess namn:

MyEvo är en kortform för My Evolution och uttrycker vårt fokus på ett över tid utvecklande jag på individnivå, som en del av något mycket större på kollektiv nivå — en hela mänsklighetens evolution — som i sin tur skapas av att dess ingående individer utvecklas över tid.
Med det sagt kan förledet “my” på en och samma gång syfta på engelskans “min” men också på μ som i “mikro”, då varje individs utveckling sker på mikronivå i förhållande till hela mänsklighetens makronivå.