Enneatyp 5 enligt Beatrice Chestnut

Carl Sagan

Den som reser snabbast är den som reser själv. — Rudyard Kipling

Jag har inte kunnat finna någon vän som är så vänskaplig som ensamheten. — Henry D. Thoreau

Att förstå är en slags extas. — Carl Sagan

Typ 5 representerar arketypen hos en person som drar sig tillbaka för att tänka och fjärma sig från känslor som ett sätt att finna en tillflyktsort i den inre världen. Detta fungerar som ett sätt att finna avskildhet och frihet i en värld som ter sig inkräktande, försumlig eller överväldigande. Den centrala drivkraften hos den här arketypen är att finna säkerhet genom att minimera de egna behoven och att använda tillgängliga resurser ekonomiskt, så att yttre krav kan begränsas och kontrolleras. Hos femmor kan det naturliga behovet av andra människor ersättas av en kunskapstörst, så att ett inre stöd skapas av information och tydliga gränser i stället för genom sociala relationer.

Vi kan se en tydlig karakteristik för denna arketyp i Carl Gustav Jungs koncept introversion. Medan att vara introvert lagd är något som kan gälla flera olika personlighetstyper i Enneagrammet, är “den introverta urtypen” så som jungiansk psykologi definierar det mycket nära förknippad med femmans egenskaper. Enligt den jungianska analytikern och författaren June Singer är den introverte primärt inriktad mot att förstå vad vederbörande erfar. Den introvertes uppmärksamhet fokuseras därför huvudsakligen på hens eget varande, vilket står i centrum för varje intresse. Andra människor är dock viktiga genom det sätt som de påverkar den introverte, och den introvertes intresse för självkännedom skyddar hen från att bli överkörd av omgivningen. Den introverte försvarar sig därigenom mot yttre anspråk och befäster sin trygga position. Introversion består alltså av en rörelse bort från det yttre till det inre, och av en känslighet inför inre upplevelser.

Femman utgör prototypen för tendensen hos oss alla att se oss som separata enheter och som frikoppplade från allt annat, vilket skapar vårt behov av att dra oss tillbaka och hålla fast vid allt det som håller oss vid liv. Vi identifierar oss alla med vårt ego och kan därför tro att vi är isolerade individer snarare än en del av en sammanhållen helhet, vilket leder oss till att bli beroende av allt det som vi tror att vi behöver för att fortbestå.

I vardagslivet kan denna universella arketyp manifesteras i behovet av ensamtid för att kunna återhämta sig, för att “ladda om”, bort från snokande ögon och andras alla känslomässiga behov. Den representerar den delen av oss som hellre observerar än deltar och föredrar att dra sig tillbaka då och då till en tillflyktsort. Femman representerar modellen att föredra den relativa tryggheten hos intellektet framför att erfara den uppskakande upplevelsen av socialt och känslomässigt liv och söker kunskap som den mest trygga och tillfredsställande formen av makt. Vid uppkomna konflikter, svårigheter eller smärtsamma känslor ses ett tillstånd av tillbakadragenhet och distans som den bästa strategin.

För att beskriva karaktären hos femmans arketyp kan den psykologiska teoretikern Karen Horneys beskrivning användas av personen som föredrar resignation som en lösning på livets konflikter, att finna inre frid genom att bibehålla en attityd av att “inte bry sig” och att förklara sig själv som ointresserad av vad som händer i den sociala världen. Obekväm med att möta eller vända sig mot människor kan denna personlighet “ta bort sig själv” från det inre slagfältet av kärlek och aggressivitet och ge upp kampen om att kämpa för vad hen behöver; resignera till att nöja sig med det lilla — vilket kan initiera en inre “förkrympningsprocess” av begränsningar, av att stympa livet och växandet.

Femmor har ett analytisk sinnelag och tenderar att spendera en hel del tid i jakten på det som intresserar dem intellektuellt. Ofta har de mycket kunskaper och expertis inom vissa områden som de har studerat. Eftersom de automatiskt kopplar bort sig själva från känslor är de duktiga på att göra rationella, objektiva analyser av problem eller situationer. Denna vana bidrar till deras lugn i kritiska situationer. Eftersom de uppskattar vikten av gränser för relationer värdesätter och respekterar de andras gränser men också förtroenden. Eftersom de vanligtvis inte har någon större umgängeskrets är de ofta högkvalitativa, lojala och pålitliga vänner till dem som de skapar relationer till. Naturligt strama och fåmälda är femmor minimalistiska och ekonomiska i det de gör, vilket återspeglar deras drag av att göra mesta möjliga med de resurser som finns vid handen och att klara sig med små tillgångar.

Precis som fallet är med alla de arketypiska personlighetstyperna inom Enneagrammet utgör femmans gåvor och styrkor också hens svagheter och brister. De kan isolera sig från andra, känna sig hämmade i relationer, samt känna sig avskilda och tillbakadragna i sociala situationer. Medan femmor kan glänsa med sina objektiva analyser kan de också bli överanalytiska och icke-emotionella i så hög grad att det kan vara svårt för dem att skapa kontakter med andra. De kan behålla lugnet, men kan inte uttrycka sina känslor. De kan ha för många eller för överdrivet rigida gränser och kan framstå som okänsliga eller svåra att få kontakt med. De kan undvika social interaktion på grund av rädsla för att den egna energin ska förintas genom kontakten. Dock, om de lär sig att balansera sina behov av tid och utrymme med en större öppenhet gentemot andra och sina egna känslor kan de bli tillgivna vänner och partners som visar både en respekt för värdet av en hälsosam separation och för en förmåga att engagera sig på ett vist och omtänksamt sätt.

Källa

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.